Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning – Studerandefakta

 

Betyg- och bedömning:
Inom Yrkeshögskolan kan du erhålla betygen icke godkänt, godkänt och väl godkänt (IG, G, VG). Inför varje delkurs får du information om vilka betygskriterier som gäller för ett visst betyg i den kursen. Se mer under ”kunskapskontroll” nedan.

CSN:
Utbildningen berättigar till CSN bidrag och eventuellt lån. Ansökan, regler kring CSN, och kontakter med CSN är den studerandes eget ansvar. www.csn.se. Trädgårdsakademin rapporterar betyg till YrkesAkademin som i sin tur rapporterar vidare till CSN vid start, samt rapporterar studieavbrott och studieresultat. Se också ”studieavbrott”.

Dator:
Du behöver ha tillgång till en dator för att kunna genomföra inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter.

Digital portal:
Trädgårdsakademin använder sig av utbildningsportalen Ping Pong. Vid utbildningsstart hålls en genomgång hur man använder plattformen.

Examensbevis:
Vid utbildningens avslutning fattar ledningsgruppen beslut om examination. Om du erhållit lägst betyg G i alla delkurser får du ett examensbevis. Vid IG eller saknade betyg erhåller du utbildningsbevis på de moment du har klarat.

Fusk:
Vi ser allvarligt på fusk. Ledningsgruppen tar beslut om åtgärd beroende på hur graverande fusket är. Generellt kan den studerande få IG i kursen.

Förbättringsförslag:
Har du synpunkter, tankar och idéer på hur vi kan förbättra din utbildning? Lämna dina synpunkter, förändrings- och förbättringsförslag till oss via kursutvärderingar och klassrådsmöten.

Försäkring:
När du studerar hos Trädgårdsakademin/YA är du försäkrad vid:
Personskada = om du skadar dig under utbildningen inklusive lärande i arbete (LIA) eller vid färd till och från utbildningsaktiviteter.
Ansvar = om du skadar en sak eller en person och skadeståndskrav uppstår.

Information om vilka försäkringar som gäller finns här »

Grupparbeten:
Vi upplever att mötet studenter emellan är minst lika viktigt som själva kursinnehållet. Ju mer kommunikation och erfarenhetsutbyte desto mer kunskap. Vi har också sett grupparbetet som en möjlighet för dig att reflektera över dig själv som gruppmedlem och hur du agerar som ledare eller när du blir ledd av en ledare. Du kommer därför att mötas av olika typer av grupparbeten under utbildningens gång. Inom gruppen bestämmer ni själva hur och när ni vill kommunicera. Via din utbildningssida har ni tillgång till chattkanal och diskussionsforum. Vi rekommenderar att ni kompletterar dessa med Google Hangouts eller Skype där ni kan mötas hela gruppen samtidigt, gärna med webb­kamera.

Gästföreläsare/Studiebesök:
Under er utbildningsgång kommer du att få träffa gästföreläsare som har en näringslivsförankring inom din bransch. Syftet är att ge en bild av branschen samt kommande yrkesroller. Ibland sker också studiebesök på arbetsplatser.

Kostnader:
Själva utbildningen är kostnadsfri för den studerande. Däremot får de studerande själva bekosta personligt kursmaterial, kopiering/utskrifter till självkostnadspris, resor, LIA-resor och andra kostnader förknippade med LIA, fysiska träffar och praktiska moment.

Kunskapskontroller:
Under varje delkurs genomförs en eller flera kunskapskontroller gentemot kursmålen i kursplanen. Det kan vara inlämningsuppgifter, skriftlig eller muntlig tentamen, examination, praktisk färdighetsövning, hemtenta, temaredovisning, presentation och/eller rapport. Inlämningar sker via vår utbildningsplattform Ping Pong och rättas normalt så snart som möjligt och inom två arbetsveckor.

Kursintroduktion:
Första dagen i en kurs är mycket viktig att delta i, då går utbildaren igenom schema, upplägg, mål, betygskriterier, examinationsform för kursen samt obligatoriska moment, m.m.

Kursmaterial:
Kursmaterial bekostas av den studerande själv.

Kursplan:
Varje kurs har en kursplan. Samtliga kursplaner beslutas av ledningsgruppen och delas ut vid utbildningens start. I kursplanen beskrivs innehåll i kursen samt kursens mål samt hur den studerande når målen genom betygskriterier och principer för betygssättning. Studerande kan föreslå förändringar i kursplanen. Ändring av en kursplan när utbildningen har startat kräver godkännande av klassen. Ytterst avgör ledningsgruppen om ändringen är relevant och kvalitativ.

Kursutvärdering:
Kursvärderingar fylls i efter varje avslutad kurs och ibland efter vissa delmoment. Dessa är ett viktigt verktygen för att påverka utbildningen och säkerställa kvaliteten. Det är viktigt att du besvarar dessa så att vi får veta vad du tycker, och för att vi ska kunna förbättra utbildningen.

Sammanställningen av enkäterna delges ledningsgruppen och er studerande i samarbete med er studeranderepresentant. Vid behov upprättas åtgärdsplaner i samråd med studerandegruppen. Se även Studerandeinflytande.

Ledningsgrupp:
Ledningsgruppen består till största del av personer från näringslivet eller organisationer. Dessa ansvarar bland annat för att anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis. Men också att utbildningens innehåll väl matchar det som efterfrågas av arbetsgivare. I ledningsgruppen skall det också ingå studeranderepresentanter vilka utses vid utbildningsstart.

LIA:
Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA-kurserna är att den studerande ska få möjlighet att möta branschen och få praktisera sina kunskaper och färdighet från utbildningen. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen. Handledaren på arbetsplatsen har en central roll för att kursmålen under LIA:n ska nås. Trädgårdsakademin erbjuder därför en Handledarutbildning med möjlighet till diskussion och individuell coachning. Läs mer om den här »

LIA-rapport:
Under LIA-kurserna skriver studenten loggbok om händelser och erfarenheter från varje vecka och i slutet av kursen en sammanfattande rapport. Handledare och student planerar så att tid finns för detta.

Obligatoriska moment:
Många moment i din kurs är obligatoriska. Detta gäller främst inlämningsuppgifter. Det är också obligatoriskt att närvara vid våra fysiska träffar och med jämna mellanrum i webbinar.

Organisation:
YrkesAkademin är huvudman för utbildningen och har engagerat Trädgårdsakademin som underentreprenör och utbildare för samtliga kurer i utbildningen.

Pedagogik och lärande:
Vi placerar individen i centrum och utvecklar förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet individuellt eller i grupp utifrån det egna behovet. Med hjälp av olika individanpassade studieformer och ett validerande arbetssätt får individen kunskap om sitt eget lärande och stärker tilltron till sin egen förmåga.

Ping Pong:
Vi använder utbildningsplattformen Ping Pong som vi fyller med utbildningsmaterial. Ta gärna del av vår Guide till Startsidan och vår Ping Pong Guide Startsidan » och Ping Pong Guide Aktiviteter »

Schema:
Ett övergripande schema över hela utbildningen finns tillgänglig inne i utbildningsplattformen. Schema för varje enskild delkurs finns tillgänglig på utbildningsplattformen vid kursstart.

Sjukdom:
Anmäl sjukdom till din utbildningsledare. Under LIA:n sjukanmäler du dig till din handledare samt till din utbildningsledare. Frånvaro från LIA måste tas igen.

Studerandeinflytande:
Det är viktigt att du som studerande är nöjd med dina studier. Varje klass har en ledamot utsedd för att vara med på ledningsgruppsmötena och framföra de studerandes synpunkter. Studeranderepresentanten återrapporterar sedan till klassen. Schemalagda och protokollförda klassmöten genomförs före varje ledningsgruppsmöte samt vid påkallade önskemål. I dialog med utbildningsledaren och ledningsgruppen beslutas om hur framkomna synpunkter och önskemål ska behandlas. Under utbildningen genomförs, efter önskemål, enskilda samtal mellan de studerande och utbildningsledaren.

Studeranderepresentanter:
Du väljer tillsammans med din klass två studeranderepresentanter som deltar i ledningsgruppens arbete, en ordinarie och en suppleant. Se vidare punkten Studerandeinflytande, samt skriften Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete, som ligger i utbildningsplattformen.

Studie- och yrkesvägledning:
Utbildningsledaren ansvarar för att svara på frågor om framtida anställningsbehov, lönenivåer, utbildningens upplägg och innehåll m.m.

Vid utbildningens start samt under pågående studier ansvarar utbildningsledaren och ledningsgruppen för att besvara frågor från de studerande om t.ex. studieplanering, kurser, särskilt pedagogiskt stöd, tillgodoräknande, framtida yrkesroller.

Studieavbrott:
Om du vill avbryta utbildningen rekommenderar vi att du först ber att få ett samtal med utbildningsledaren. Om du därefter fortfarande är säker på att du vill avbryta ska därför avsedd blankett fyllas i och lämnas till utbildningsledaren. YrkesAkademin meddelar CSN om avbrottet men du äger också ansvar att informera CSN om du avbryter studierna i förtid.

Studiesamtal:
De studerande erbjuds ett individuellt studiesamtal per termin. Om ett sådant önskas mailar du din utbildningsledare och bokar mötestid. Du har möjlighet att samtala med oss om hur du ser på din utbildning och framtid och där vi också diskuterar LIA-platser en gång per termin. Här har du möjlighet att utvärdera din egen utbildning och utveckling.

Studieuppehåll:
Om du vill göra studieuppehåll rekommenderar vi att du först ber att få ett samtal med utbildningsledaren. Vid studieuppehåll ska avsedd blankett fyllas i och lämnas till utbildningsledaren som återkommer med beslut. Eftersom en utbildning beviljas för endast två intag kan vi inte garantera att det finns en utbildning att komma tillbaka till. YrkesAkademin meddelar CSN om avbrottet men du äger också ansvar att informera CSN om du avbryter studierna i förtid.

Särskilt pedagogiskt stöd:
Du som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. I samråd med utbildningsledaren och med hänsyn till tidigare underlag kring funktionsnedsättning föreslås vilka stödåtgärder du behöver för att klara utbildningen. Det resulterar i en åtgärdsplan som både studerande och YrkesAkademin skriver under.

Utbildare/föreläsare:
Utbildaren arbetar tillsammans med utbildningsledare/handledare för att tillsammans skapa en bra utbildning med hög kvalitet. Utbildaren ansvarar för pedagogik, studieuppgifter och examination inom sitt kursmoment. Det finns både anställda utbildare och inhyrda konsulter.

Utbildningsledare:
Utbildningsledaren har en central roll i utbildningen. Han/hon planerar och ansvarar för utbildningens helhet och har personlig kontakt med dig, utbildare, gästföreläsare, handledare och ledningsgrupp. Han/hon följer också upp utbildningens genomförande samt din lärprocess.

Utbildningsplan:
Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning och vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

Validering:
Studerande som har kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar delar av utbildningen kan få tillgodoräkna sig del av kurs eller hel kurs/hela kurser. Det spelar ingen roll hur den studerande har förvärvat dessa kunskaper, färdigheter och kompetenser: genom annan utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt. Kontakta utbildningsledaren för mera information om hur detta sker.

Webbinar:
Under utbildningens gång sänder vi webbinar i form av föreläsningar, seminarier eller diskussioner i realtid. Första gången kan din dator, mobil eller surfplatta behöva lite tid på sig för att komma igång. Koppla därför upp dig i god tid första gången du deltar. Här berättar vi om hur det går till »

Word:
Du behöver ha tillgång till Word eller annat ordbehandlingsprogram för att kunna genomföra inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter.

Yrkeshögskola:
Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar sedan den 1 juli 2009 för eftergymnasiala yrkesutbildningar i Sverige. Se också Yrkeshögskolan. Här finns lag och förordning samt mycket annan information för dig som studerar.

Övrigt:
Du står inför en spännande utbildningstid där vi på Trädgårdsakademin, YrkesAkademin och näringslivet samverkar för att utbilda just den kompetens som efterfrågas. Den viktigaste personen för att detta skall bli framgångsrikt är du själv. Din egen insats i tid och engagemang är en mycket viktig pusselbit.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Fields marked with an * are required

Kontakta oss

Trädgårdsakademin AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm
Sweden

info@trga.se
Tel 060 789 07 77

Om Trädgårdsakademin

Trädgårdsakademin AB är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Almega Utbildningsföretagen. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté.